23 kwietnia 2013

Ulgi w VAT związane z celem medycznym

MF zgodziło się, że przy interpretacji prawa do ulgi w VAT najważniejszy jest cel usługi. Jeśli służy przywracaniu i poprawie zdrowia, a należy to wykazać, to podlega zwolnieniu. Zwolniona jest sekcja zwłok, gdy stanowi część procesu leczniczego, gdy jest przeprowadzana jest na zlecenie prokuratury - zwolnieniu nie podlega. Mówiła o tym ekspert Deloitte, podczas szkolenia zorganizowanego przez MEDFinance.

Ministerstwo Finansów wydaje interpretacje związane z przysługującymi zwolnieniami podatkowymi. 5 marca 2013 roku została wydana interpretacja w Łodzi w sprawie zwolnienia z opodatkowania VAT wydawania kserokopii dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta pod warunkiem, ze wydawana dokumentacja służy dalszemu postępowi leczenia.

Zwolnieniu z VAT nie podlegają jednak wykonywane świadczenia badań psychologicznych koniecznych do orzeczenia zdolności pracy na stanowisku kierowcy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, instruktora lub egzaminatora. Podobnie, według bydgoskiej interpretacji zwolnieniu podatkowemu nie podlega fakt wykonania badań mających na celu przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, czy tez badań psychologicznych osób wykonujących Zawody wymagające sprawności psychomotorycznej oraz badan osób pracujących na wysokości. MF soi na stanowisku, ze tutaj nie następuje bezpośredni związek z leczeniem, a więc nie ma prawa do zastosowania zwolnienia z VAT.

Zwolnieniu z VAT nie podlegają także, zgodnie z interpretacją MF ze stycznia 2013 roku świadczenia takie jak: badania poziomu alkoholu we krwi, pobranie krwi pępowinowej, opracowanie dokumentacji medycznej, odpisów wypisów szpitalnych, na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, sądu, prokuratury, ZUS-u i innych instytucji, wydawanie orzeczeń lekarskich, zaświadczeń, opinii o stanie zdrowia pacjenta w celu uzyskania renty, odszkodowania. MF w uzasadnieniu stanowiska pisze, że „Jeżeli celem takich badań i konsultacji jest stwierdzenie, czy stan zdrowia osoby zatrzymanej umożliwia jej zatrzymanie, osadzenie w areszcie i nie będzie się to wiązało z zagrożeniem jej zdrowia. Badania te mogą również skutkować wystawieniem skierowania do podmiotu leczniczego celem wykonania badań diagnostycznych lub leczenia. Badania zatrzymanych mają więc w przeważającej mierze profilaktyczny charakter, związany z zapobieżeniem ewentualnym negatywnym następstwom zatrzymania osoby z uwagi na aktualny stan ich zdrowia. Celem takich badań jest więc ochrona zdrowia osób zatrzymanych. Tym samym, badania te podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnieniu z VAT podlega sekcja zwłok, jeśli jest częścią procesu terapeutycznego, czy leczniczego. Nie podlega zwolnieniu, jeśli przeprowadzona zostaje na wniosek prokuratury.

Jednocześnie zwolnieniu podatkowemu od stycznia 2013 roku podlegają wideokonsultacje lekarskie, usługi świadczone przez Internet nawet wykonywane przez lekarzy będących na umowach cywilno-prawnych. MF stoi na stanowisku, że „prowadzenie wideokonsultacji mających na celu odpowiadanie na zadawane pytania pacjentów wcześniej zdiagnozowanych (np. po leczeniu szpitalnym), udzielanie porad medycznych lub skierowanie pacjenta do innego specjalisty, bądź monitorowanie stanu zdrowia pacjentów przy użyciu zainstalowanych w domu pacjenta i w gabinecie lekarskim specjalistycznych urządzeń medycznych lub przeprowadzanie wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta w gabinecie lekarskim z ewentualnym skierowaniem do specjalisty lub ze wskazaniem do wideokonsultacji stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może być mowy o ochronie, w tym o utrzymaniu bądź przywróceniu dobrego stanu zdrowia. Ustawa nie określa formy w jaki sposób ma być udzielona usługa medyczna, dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, istotny jest cel świadczonej usługi

Przeczytaj również: