4 września 2023

Jak sfinansować inwestycje w Oddział Intensywnej Terapii?

Oddział Intensywnej Terapii to przestrzeń szpitalna, która skupia się na wspieraniu pacjentów w stanach zagrożenia życia. Także z tego względu OIT należy do najdroższych oddziałów szpitalnych. Niezbędne do jego właściwego funkcjonowania jest optymalne zaplanowanie całej infrastruktury oraz dobór sprzętu i aparatury medycznej. W jaki sposób placówka medyczna może sfinansować tak istotną, z punktu widzenia funkcjonowania całego obiektu medycznego, inwestycję?

 BEZCENNE ŻYCIE, CENNY ODDZIAŁ 

Pierwsze oddziały intensywnej terapii powstały w Stanach Zjednoczonych, w latach 40-tych ubiegłego wieku. Były to tak zwane pokoje wybudzeniowe (post operative recovery rooms), w których pacjenci przebywali tuż po najcięższych operacjach. Kolejnym krokiem do stworzenia miejsc, w których pacjent w stanie krytycznym otrzymałby kompleksową i specjalistyczną opiekę były odkrycia z zakresu nowoczesnej reanimacji i resuscytacji. W latach 50-tych wprowadzono bowiem sztuczne oddychanie, a dekadę później pierwszy zewnętrzny masaż serca. Mianem pierwszego prawdziwego oddziału intensywnej terapii określa się ten zorganizowany w Baltimore, w USA przez anestezjologa Petera Safara w 1958 roku. Lata 60-te to okres, w którym intensywna terapia dotarła także do Polski. Pierwsze oddziały powstały w szpitalach w Poznaniu (w 1962 r.) i Wrocławiu (w 1965 r.), a następnie w Gdańsku (w 1970 r.). Na terenie tych oddziałów przyjmowani byli pacjenci w stanach zagrożenia życia, spowodowanych prawdopodobnie nieodwracalną niewydolnością jednego bądź kilku układów organizmu. Zmiany zachodzące w szpitalnictwie sprawiły, że przestrzeń oddziałów intensywnej terapii, często łączonych także z przestrzenią anestezjologiczną, są teraz coraz bardziej nowoczesne, co wpływa na jakość pracy personelu i proces leczenia.

INTENSYWNA TERAPIA SERCEM SZPITALA

Szpitale w Polsce planując rozbudowę i modernizację swoich obiektów, najczęściej rozważają inwestycję w sprzęt medyczny i nowoczesną aparaturę, która zwiększy poziom opieki medycznej placówki. Dla wygodnej i efektywnej pracy personelu anestezjologicznego ważne jest nie tylko wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, ale również technologie i sprzęt bloku operacyjnego. Jednostki te są ze sobą bowiem ściśle powiązane, a co za tym idzie przy procesie planowania bądź modernizacji należy brać pod uwagę wymagania oraz standardy obu przestrzeni, co nie tylko ułatwi proces powstawania oddziału, ale także wpłynie na jego późniejsze funkcjonowanie. 

Wybór lokalizacji dla oddziału intensywnej terapii jest pierwszym czynnikiem warunkującym efektywną realizację zadań powierzonych temu oddziałowi, a także jedną z najważniejszych zależnych, które należy brać pod uwagę przy procesie planowania i organizowania przestrzeni szpitalnej. OIT wymaga dostępów do szlaku komunikacyjnego zarówno pionowego, jak i poziomego. Dostępność tej przestrzeni nie może jednak wiązać się z ulokowaniem jej na szlakach komunikacyjnych, co wiązałoby się z nadużywaniem przejścia „na skróty”. W konsekwencji personel i pacjenci placówki byliby narażeni na zwiększone rozprzestrzenianie się zakażeń.

Kolejne kluczowe elementy związane z rozplanowywaniem nowego oddziału intensywnej terapii to dobra komunikacja OIOM-u z blokiem operacyjnym, oddziałem ratunkowym oraz wszystkimi oddziałami łóżkowymi. Co więcej, eksperci zalecają, aby oddział ten ze względu na swoją specyfikę miał także łatwe połączenie z pracownią mikrobiologiczną oraz bankiem krwi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii liczba łóżek na oddziale powinna stanowić natomiast co najmniej 2% w stosunku do ogólnej liczby wszystkich łóżek na terenie placówki. 

ZNACZENIE PLANOWANIA

Sam proces inwestycyjny składa się z wielu etapów, w którym najważniejszy z nich jest odpowiednie przygotowanie do przeprowadzenia inwestycji. Bez odpowiedniego przygotowania trudno byłoby bowiem sfinalizować cały proces. Przygotowując się do przeprowadzenia inwestycji w oddział intensywnej terapii bądź oddział anestezjologii i intensywnej terapii należy ułożyć wstępną koncepcję. Może zostać ona stworzona w dwojaki sposób. Pierwszą możliwością jest bazowanie na wizji zarządzającego placówką. Druga zaś obejmuje konsultacje z zewnętrznym ekspertem, który jednocześnie może stanowić wsparcie w przygotowaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego. 

Jednak zanim do tego dojdzie, szpital przygotowuje zazwyczaj postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. To na tym etapie placówka powinna uwzględnić wszelkie elementy składowe, a więc potrzebny sprzęt i wyposażenie wymagane na podstawie rozporządzenia ministerstwa. Tylko w ten sposób organizowana przestrzeń będzie w stanie spełniać kluczowe wymagania. Ze względu na koszty utworzenia oraz utrzymania w bieżącym działaniu, inwestycje w modernizacje przestrzeni oddziałów intensywnej terapii są wymagające. Także z tego względu układ przestrzeni tego oddziału oraz niezbędne elementy wyposażenia, musi w pełni wykorzystywać wszelkie dobra i możliwości, jakie daje współczesna technologia, przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności ekonomicznej. To z kolei w konsekwencji będzie miało swoje przełożenie na stworzenie optymalnego środowiska pracy dla personelu, a także wypłynie na jakość leczenia oraz wykonywanych świadczeń w danej placówce. inwestycje w oddział intensywnej terapii mają bowiem duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania obiektów medycznych.

KLUCZOWE JEST FINANSOWANIE

Inwestycja w oddział intensywnej terapii jest inwestycją kosztowną. Co więcej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest znakomitym zobrazowaniem kosztowności wyposażenia tego typu oddziału. Warto jednak zauważyć, iż placówki medyczne nie muszą angażować jedynie własnych środków, aby podnieść konkurencyjność szpitala. Odpowiedzią na problemy ze sfinansowaniem oddziału intensywnej terapii może być pomoc, jaką oferują instytucje finansujące m.in. spółka BFF MEDFinance. Wśród usług BFF MEDFinance wymienić można nie tylko klasyczne formy finansowania szpitali, za jakie uznaje się leasing sprzętu medycznego czy pożyczkę inwestycyjną, ale także bardziej kompleksowe rozwiązanie w formie ratalnych planów finansowych, współtworzonych wraz z dostawcami sprzętu medycznego. 

Inwestycje w oddział intensywnej terapii podobnie jak inwestycje w blok operacyjny czy inne przestrzenie szpitalne wymagają indywidualnego podejścia. Podczas ich modernizacji, budowy lub rozbudowy należy wziąć pod uwagę zarówno możliwości zakupionej aparatury medycznej, koszty eksploatacji sprzętu, jak i ciąg komunikacyjny w szpitalu, a nawet aktualny personel placówki medycznej. Poniżej przedstawiamy przykład kalkulacji dla różnego poziomu kwot, uwzględniające różne okresy finansowania przy wykorzystaniu sprzedaży ratalnej. Wybór tej formy pozwala na sfinansowanie inwestycji i zakupu dowolnej aparatury medycznej na raty. BFF MEDFinance zapewnia kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego zarówno z zakupem, jak i dostawą oraz finansowaniem. 

Przeczytaj również: