23 sierpnia 2022

Diagnostyka obrazowa wsparciem dla szpitali

Opieka medyczna w dużym stopniu opiera się obecnie o ogromny postęp technologiczny, który można zaobserwować w diagnostyce oraz terapii. Obrazowanie medyczne jest więc jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi medycyny. Zapotrzebowanie na badania diagnostyczne w tym te z użyciem angiografu wciąż wykazują tendencję wzrostową. Z tego względu liczne placówki decydują się na inwestycje w tym zakresie. Jak wygląda diagnostyka w Polsce i w jaki sposób wykorzystuje nowe technologie?

Diagnostyka obrazowa w Polsce 

Diagnostyka obrazowa to gałęź medycyny, która jest ściśle związana z radiologią. Jej zastosowanie widoczne jest jednak w wielu różnych dziedzinach. Nie sprowadza się już bowiem jedynie do obrazowania ciała człowieka przy wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego. Eksperci wskazują, że diagnostyka obrazowa w Polsce z roku na rok znajduje się na coraz wyższym poziomie. Szacuje się nawet, że blisko 80% wszystkich rozpoznań w medycynie to zasługa właśnie badań obrazowych. Nie służą one jednak jedynie rozpoznawaniu schorzeń, lecz mogą także stanowić znaczący element w potwierdzaniu ich występowania.

Polskie placówki medyczne zauważają, jak ważną dziedziną medycyny jest diagnostyka obrazowa. W konsekwencji zarządzający zdają sobie sprawę, że należy inwestować w nowoczesny sprzęt medyczny z różnych obszarów jej działania. Niezwykle istotne jest także ciągłe doszkalanie specjalistów z zakresu obsługi urządzeń i nowoczesnych rozwiązań, wprowadzanych na rynek sprzętu medycznego. Z tego względu kadra radiologów jest kształcona z zachowaniem światowych standardów. Jak podkreślają eksperci w tej dziedzinie wyzwanie wciąż stanowi poprawa dostępu do procedur, a także zlikwidowanie nierówności o charakterze geograficznym. 

Znaczenie angiografii

Robotyzacja interwencji naczyniowych, a więc działań wchodzących w zakres angiografii wiążą się z wyjątkową precyzją, która stanowi kluczową korzyść inwestycji w nowoczesne technologie. Badanie oparte na technice obrazowania wykorzystywane jest do dziś. Ciągły rozwój tej techniki sprawił, że angiografia pozwala na wizualizację organów oraz naczyń krwionośnych. Może tym samym pomóc w diagnozie chorób żył, a także w wykryciu wad rozwojowych oraz anomalii w budowie naczyń krwionośnych. Dziś angiografia skupia się na układzie krwionośnym, a więc na komorach serca, żyłach i tętnicach. Jej zalety wykorzystuje się m.in. przed operacjami przeszczepiania nerki lub w sytuacjach, gdy pacjent ma nowotwór i potrzebna jest ocena stopnia ukrwienia i unaczynienia guza.

Nowoczesna medycyna nie mogłaby istnieć, gdyby nie występowanie nowoczesnych technologii. Skuteczna diagnostyka i leczenie chorób o podłożu sercowo-naczyniowym nie byłoby więc możliwe, gdyby nie solidne i nowoczesne urządzenia. Robotyzacja interwencji naczyniowych, a więc działań wchodzących w zakres angiografii wiążą się z wyjątkową precyzją, która stanowi kluczową korzyść inwestycji w nowoczesne technologie. Pozwala ona na nawigację z dokładnością co do milimetra, minimalizując ryzyko błędnego oszacowania np. długości zwężenia w naczyniu. 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii 

Nowoczesne urządzenia radiologiczne zapewniają szybszą i dokładniejszą diagnostykę niż dostępne uprzednio wersje, ale także oferują nowe, nieosiągalne dotychczas sposoby leczenia, które niosą za sobą mniejsze ryzyko. Widoczny postęp technologiczny wpływa na funkcjonowanie placówek w dwojaki sposób. Z jednej strony oferuje placówkom nowe i bardziej skuteczne techniki diagnostyki, z drugiej zaś przyczynia się do przyśpieszenia funkcjonalnego starzenia się dostępnego w szpitalach sprzętu, stwarzając potrzebę wymiany urządzeń, a więc przeprowadzenia kolejnych inwestycji. Ich finansowanie ułatwiają z pewnością środki przeznaczane przez Unię Europejską na wyposażenie placówek zdrowia w nowoczesny sprzęt medyczny.

Inwestycje w diagnostykę obrazową

Należy zaznaczyć, że nie zawsze dotacje pochodzące z UE są wystarczające na pokrycie kosztu inwestycji. Aparaturę diagnostyczną, w tym także angiografy, należy wymieniać co kilka lat ze względu na zużywalność sprzętu. Z tego względu szpitale chętnie decydują się na nawiązanie współpracy z firmą BFF MEDFinance, która oferuje zakup sprzętu medycznego w ramach trzech typów finansowania. Może mieć ono formę pożyczki, leasingu lub finansowania ratalnego. To właśnie z finansowania ratalnego skorzystał Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Z kolei Szpital Specjalistyczny w Zabrzu wybrał w celu sfinansowania inwestycji leasing finansowy.

Co ważne, gwarancja na sprzęt może być wydłużana, sprzęt serwisowany w ramach podpisanej umowy, a okres finansowania sprzętu może być dopasowany do całkowitego zamortyzowania sprzętu. Sprzedaż ratalna pozwala na sfinansowanie inwestycji, zakupu dowolnej aparatury medycznej na raty. Cechuje ją cena finansowania wliczona w cenę sprzętu, równe miesięczne raty oraz jedno proste postępowanie przetargowe. Leasing finansowy natomiast pozwala na modernizację infrastruktury medycznej bez konieczności angażowania pełnego kapitału odpowiadającego wartości nabywanego sprzętu. Wiąże się z 8% VAT-em na sprzęt medyczny, wliczeniem w koszty przez leasingobiorcę amortyzacji oraz części odsetkowej rat leasingowych i obligatoryjnym wykupem przedmiotu leasingu.

Inwestycje w diagnostykę obrazową sprawiają, że ta gałąź medycyny wciąż się rozwija i pozwala zapewnić pacjentom coraz lepszą opiekę medyczną, zwiększając wykrywanie wszelkich nieprawidłowości. Wdrażane przez szpitale środki pieniężne w rozwój diagnostyki skutkują więc lepszą skutecznością pracy placówki, a także przekładają się w sposób realny na poprawę opieki medycznej nad pacjentem, wykrywanie chorób i przeciwdziałanie ich potencjalnym skutkom.

Przeczytaj również: