2 grudnia 2021

BFF publikuje III edycję raportu o ochronie zdrowia

Publikacja "Budowanie przyszłości europejskich systemów opieki zdrowotnej" jest kompleksową analizą społeczno-ekonomiczną 9 krajów UE, które stoją w obliczu wyzwań związanych z pandemią Covid- 19. 

BFF Banking Group opublikował III edycję Raportu o Ochronie Zdrowia zatytułowaną “Budowanie przyszłości europejskich systemów opieki zdrowotnej - kompleksowa analiza doświadczeń 9 krajów UE w stawianiu czoła wyzwaniom pandemii Covid- 19 i zarządzaniu nimi”.  

Raport został zlecony Fundacji Farmafactoring – prywatnej organizacji non-profit, której głównym celem jest promowanie i rozwijanie działalności badawczej w sektorze administracji publicznej oraz ochrony zdrowia. 

Publikacja analizuje i porównuje 9 systemów opieki zdrowotnej w krajach UE, w których działa BFF Banking Group, tj.: Włochy, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Polska, Portugalia, Słowacja i Hiszpania. Systemy te zostały uformowane przez heterogeniczne ślady historyczne i kulturowe, co skutkuje ich różnorodnością ekonomiczną i społeczną.  

Dzięki danym uzyskanym z oficjalnych źródeł oraz ankiecie przeprowadzonej wśród 30 europejskich ekspertów w dziedzinie opieki zdrowotnej, raport stara się zwrócić uwagę zarówno na wspólne wyzwania, jak i charakterystyczne dla poszczególnych krajów kwestie, które mogą mieć kluczowe znaczenie w przyszłości. W publikacji przedstawiono wielowątkowy przegląd dodatkowych obciążeń, jakie obecna pandemia nakłada na już istniejące problemy opieki zdrowotnej. 

Autorzy raportu prześledzili rozwój pandemii wirusa Covid-19 - od genezy choroby, poprzez przebieg i rozwój wirusa w różnych krajach, aż po podjęte działania profilaktyczne, kończąć na wnioskach, które na ich podstawie możemy wyciągnąć w przyszłości. 

*** 

Główne wnioski z raportu: 

Na dzień 1 lipca 2021 r. na świecie było 192 mln osób zakażonych Covid-19 i łącznie 4 mln zgonów, z czego 50 mln zakażeń i 1,2 mln zgonów w Europie. Tempo rozprzestrzeniania się wirusa w stosunku do wielkości populacji było niepokojące. W większości krajów, podejmowane decyzje polityczne doprowadziłu do długich okresów blokad, odwołań i ograniczeń w wielu dziedzinach życia społecznego. Działania te pomogły ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, ale z drugiej strony wywołały istotne skutki uboczne zarówno dla stanu zdrowia ludzi, jak i sytuacji ekonomicznej krajów. 

W odniesieniu do stanu zdrowia społęczeństwa, najbardziej niepokojący jest problem „utraconej opieki zdrowotnej”. Covid-19 miał duży wpływ na świadczenie usług zdrowotnych niezwiązanych z wirusem, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Ponadto pandemia i następujący po niej kryzys gospodarczy wpłynęły na pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego. Odnotowuje się wyższe wskaźniki stresu, lęku i depresji, spotęgowane także trudnościami w leczeniu osób z istniejącymi już wcześniej schorzeniami psychicznymi. 

Wraz z pojawieniem się szczepionek pod koniec 2020 r. sytuacja pandemiczna uległa zmianie. Sama dostępność szczepionki nie była jednak w stanie rozwiązać problemu zakażeń z dwóch powodów: pierwszy związany był z brakiem wystarczającej liczby dawek i problemy z masową produkcją, a drugi z udziałem społeczeńśtwa w programach szczepień w różnych krajach – co widać w różnicach we wskaźnikach zaszczepionych.  

Ponadto pandemia wywołała kryzys gospodarczy. Interwencje rządowe były kluczowym wymogiem utrzymania działania systemu opieki zdrowotnej. Polityka przyjęta w celu zapewnienia zdolności szybkiego reagowania, wiązała się z przeznaczeniem znacznych środków finansowych na wzmocnienie ochrony zdrowia. Pieniądze te przeznaczono głównie na sfinansowanie dodatkowego zapotrzebowania na sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej, testy, zatrudnienie personelu, a także badania i rozwój. 

W większości przypadków działania te nie były neutralne dla ogólnego funkcjonowania ochrony zdrowia, ponieważ ingerowały w świadczenie opieki na wszystkich poziomach. Ponadto zwiększenie wydatków na ten sektor nie było przprowadzone w sposób zrównoważony. W rzeczywistości, gdy pandemia zostanie opanowana, rządy będą musiały zrównoważyć swoje budżety. W przeciwnym razie nie będą w stanie poradzić sobie ze „zwykłymi" problemami, takimi jak na przykład starzenie się społeczeństwa i związany z tym wzrost kosztów opieki społecznej. 

Jednym z kluczowych wniosków płynących z niniejszego sprawozdania jest fakt, że pojawienie się SARS-CoV-2 pokazało światu konieczność długoterminowej zmiany sposobu, w jaki funkcjonujemy poprzez zwiększenie integracji. Zasadniczą kwestią pozostaje potrzeba zbiorowego działania na rzecz budowy gospodarek zorientowanych na wzrost przeciwdziałający włączeniu społecznemu, zdolnych do zapewnienia dobrobytu i bezpieczeństwa dla wszystkich. 

*** 

Kluczowe wnioski dla poszczególnych krajów 

Włochy 

Kraj z zaledwie 13% młodych w stosunku do całkowitej populacji. Znalazł się w pierwszej 20 krajów o największej liczbie skumulowanych przypadków i zgonów na świecie na początku września 2021 r., zajmując 12. pozycję. Wraz z Hiszpanią i Francją, Włochy odnotowały najwyższy wskaźnik zgonów w pierwszej fali pandemii. Według wskaźnika rygorystyczności, w którym uwzględnia się egzekwowanie NPI (niefarmakologicznych interwencji, takich jak stosowanie środków ochrony indywidualnej, higienę rąk oraz stosowanie restrykcji), Włochy, Francja, Hiszpania i Portugalia należą do krajów europejskich, w których pakiet polityk jest najbardziej rygorystyczny. Jeśli chodzi o testy przeprowadzane codziennie, od samego początku Francja, Włochy i Hiszpania są liderami rankingu. Jeśli chodzi o pełną immunizację, na początku września 2021 r. największy odsetek populacji należy do Hiszpanii, Grecji, Polski, Portugalii i Włoch. Jeśli chodzi o finanse i dług publiczny w stosunku do PKB, Włochy były drugim z 9 analizowanych krajów z najwyższym długiem w stosunku do wielkości gospodarki (155,8%). 

Chorwacja 

Wraz ze Słowacją i Grecją, w Chorwacji odnotowano najbardziej wyraźną aktywność testową podczas pierwszej fali. 

Czechy 

Republika Czeska była jednym z krajów, w których odnotowano najwięcej trudności w zakresie usług telemedycznych. Kraj ten nie posiadał odpowiedniego ustawodawstwa i systemów refundacji związanych z telezdrowiem i musiał podejść do tej kwestii od podstaw. 

Francja  

Kraj o najwyższym udziale ludzi młodych w ogólnej liczbie ludności - 17,9%. Francja przewodzi grupie krajów, które odnotowują najwyższe wydatki na opiekę zdrowotną w stosunku do PKB, a za nią plasują się Portugalia, Włochy i Hiszpania. Znalazła się w pierwszej 20 krajów o największej liczbie skumulowanych przypadków zachorowań i zgonów na świecie na początku września 2021 r., zajmując 5. miejsce po Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii i Wielkiej Brytanii. Wraz z Włochami i Hiszpanią, Francja odnotowała najwyższy wskaźnik zgonów w pierwszej fali. Według wskaźnika rygorystyczności, w którym uwzględnia się egzekwowanie NPI (niefarmakologicznych interwencji, takich jak stosowanie środków ochrony indywidualnej, higienę rąk oraz stosowanie restrykcji), Włochy, Francja, Hiszpania i Portugalia należą do krajów europejskich, w których pakiet polityk jest najbardziej rygorystyczny. We Francji, podobnie jak w Polsce, poziom zaawansowania i przygotowania do świadczenia usług telemedycznych był już osiągnięty, dlatego wykorzystanie telemedycyny podczas pierwszej fali COVID-19 znacznie się zintensyfikowało w obu krajach - dane OECD 2020 r. wskazują, że we Francji liczba telekonsultacji wzrosła 50-krotnie. 

Grecja 

Grecja, obok Chorwacji i Słowacji, charakteryzowała się największą aktywnością testową podczas pierwszej fali. Według stanu na początek września 2021 r., największy odsetek ludności, która otrzymała pełną immunizację należy do Hiszpanii, Grecji, Polski, Portugalii i Włoch. Pod względem finansowym i w odniesieniu do długu publicznego w stosunku do PKB, Grecja, która wciąż odczuwała skutki kryzysu zadłużenia publicznego, miała najwyższy dług w bloku w porównaniu do wielkości swojej gospodarki (205,6%). 

Portugalia 

Wraz z Włochami, Portugalia rejestruje najniższy odsetek młodych na ogólną populację wśród analizowanych krajów (13%). Według wskaźnika rygorystyczności, w którym uwzględnia się egzekwowanie NPI (niefarmakologicznych interwencji, takich jak stosowanie środków ochrony indywidualnej, higienę rąk oraz stosowanie restrykcji), Włochy, Francja, Hiszpania i Portugalia należą do krajów europejskich, w których pakiet polityk jest najbardziej rygorystyczny. W związku z pandemią, w większości krajów dostęp do usług ambulatoryjnych był ograniczony, co w przypadku Polski i Portugalii czasami przeradzało się w całkowitą rezygnację z nich. Analizując populację, która otrzymała pełną szczepionkę, na początku września 2021 r., Francja, Włochy i Hiszpania przekroczyły liczbę 20 milionów osób, podczas gdy w ujęciu względnym, największy odsetek populacji należy do Hiszpanii, Grecji, Polski, Portugalii i Włoch. 

Polska 

Polska znalazła się w pierwszej 20. krajów o największej liczbie skumulowanych przypadków i zgonów na świecie na początku września 2021 roku, zajmując 16. Miejsce. Jeśli chodzi o „utraconą opiekę”, w większości krajów dostęp do usług ambulatoryjnych był ograniczony, co w przypadku Polski i Portugalii niekiedy przeradzało się w całkowitą rezygnację z nich. W Polsce, podobnie jak we Francji, poziom zaawansowania i przygotowania do świadczenia usług telemedycznych był już osiągnięty, dlatego wykorzystanie telemedycyny podczas pierwszej fali COVID-19 znacznie się nasiliło w obu krajach - dane OECD 2020 wskazują, że około 80% polskich konsultacji podczas wczesnej fali pandemii odbywało się online. Analizując populację, która otrzymała pełną immunizację, na początku września 2021 r. Francja, Włochy i Hiszpania przekroczyły liczbę 20 mln osób, przy czym w ujęciu względnym, w tym czasie największy udział populacji należał do Hiszpanii, Grecji, Polski, Portugalii i Włoch. 

Hiszpania 

Hiszpania znalazła się w pierwszej 20 krajów o największej liczbie skumulowanych przypadków i zgonów na świecie na początku września 2021 roku, zajmując 11. Miejsce. Wraz z Włochami i Francją, Hiszpania znalazła się wśród krajów o najwyższym wskaźniku nadmiaru zgonów w pierwszej fali Według wskaźnika rygorystyczności, w którym uwzględnia się egzekwowanie NPI (niefarmakologicznych interwencji, takich jak stosowanie środków ochrony indywidualnej, higienę rąk oraz stosowanie restrykcji), Włochy, Francja, Hiszpania i Portugalia należą do krajów europejskich, w których pakiet polityk jest najbardziej rygorystyczny. Biorąc pod uwagę testy przeprowadzane codziennie w każdym kraju, od samego początku Francja, Włochy i Hiszpania prowadzą w rankingu. Na początku września 2021 r. największy odsetek ludności, która otrzymała pełną immunizację, należy do Hiszpanii, Grecji, Polski, Portugalii i Włoch. 

Słowacja 

W wartościach bezwzględnych, w przeliczeniu na 1000 osób, wysiłki w zakresie testowania były szczególnie zaakcentowane na Słowacji w miesiącach zimowych, gdzie przeprowadzono masową kampanię. Jeśli spojrzeć w odniesieniu do liczby przypadków COVID-19, Chorwacja, Słowacja i Grecja podczas pierwszej fali charakteryzowały się najbardziej wyraźną aktywnością w zakresie badań przesiewowych. 

*** 

BFF Banking Group 

BFF Banking Group jest wiodącym, niezależnym graczem w Europie, specjalizującym się w faktoringu i zarządzaniu należnościami administracji publicznej, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, płatnościami bankowymi i korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2020 r. odnotował skonsolidowany skorygowany zysk netto w wysokości 97,6 mln euro, przy wskaźniku CET1 Grupy na poziomie 18,5% na koniec września 2020 r. www.bff.com 

Farmafactoring Foundation 

Fundacja Farmafactoring jest prywatną organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i rozwijanie działalności badawczej w dziedzinie administracji publicznej i sektora opieki zdrowotnej. W całej swojej historii Fundacja przeprowadziła liczne badania, a także sponsorowała ważne niezależne projekty realizowane przez młodych naukowców w dziedzinie ekonomii i systemów opieki zdrowotnej we Włoszech i w całej Europie. Fundacja wspiera i przyczynia się również do licznych inicjatyw kulturalnych i społecznych.  www.fondazionefarmafactoring.it/en  

Przeczytaj również: